Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Philippines NN1 ngày 15-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu NN1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:01
Trường đấu NN1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:50
Trường đấu NN1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:13
Trường đấu NN1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:07
Trường đấu NN1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu NN1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu NN1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu NN1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu NN1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu NN1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:05:18
Trường đấu NN1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu NN1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu NN1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu NN1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:39
Trường đấu NN1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu NN1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu NN1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu NN1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu NN1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:50
Trường đấu NN1

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu NN1

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu NN1

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:36
Trường đấu NN1

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu NN1

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu NN1

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu NN1

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu NN1

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu NN1

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:04
Trường đấu NN1

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:02
Trường đấu NN1

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:06:36
Trường đấu NN1

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu NN1

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu NN1

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu NN1

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:27
Trường đấu NN1

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu NN1

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:13
Trường đấu NN1

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu NN1

Trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu NN1

Trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu NN1

Trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu NN1

Trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu NN1

Trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu NN1

Trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:41
Trường đấu NN1