Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Philippines PO1 ngày 26-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu PO1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu PO1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:37
Trường đấu PO1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu PO1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu PO1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:02
Trường đấu PO1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:10
Trường đấu PO1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu PO1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:45
Trường đấu PO1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu PO1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu PO1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu PO1