Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Philippines PO1 ngày 27-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu PO1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:19
Trường đấu PO1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu PO1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:02
Trường đấu PO1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu PO1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu PO1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu PO1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu PO1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu PO1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu PO1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu PO1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu PO1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu PO1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu PO1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu PO1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu PO1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu PO1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu PO1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu PO1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu PO1

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu PO1

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:44
Trường đấu PO1

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu PO1

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu PO1

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu PO1

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu PO1

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu PO1

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu PO1

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu PO1

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu PO1

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu PO1

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu PO1

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu PO1

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:38
Trường đấu PO1

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu PO1

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu PO1

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:15
Trường đấu PO1

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu PO1

Trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu PO1

Trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu PO1

Trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu PO1

Trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu PO1

Trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu PO1

Trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:26
Trường đấu PO1