Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 17-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu TH7A

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:21
Trường đấu TH7A

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu TH7A

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:32
Trường đấu TH7A

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:43
Trường đấu TH7A

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu TH7A

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:39
Trường đấu TH7A

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:15:42
Trường đấu TH7A

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu TH7A

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:35
Trường đấu TH7A

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu TH7A

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:44
Trường đấu TH7A

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu TH7A

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu TH7A

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu TH7A

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu TH7A

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu TH7A

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:39
Trường đấu TH7A

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu TH7A

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu TH7A