Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7B ngày 03-07-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7B

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu TH7B

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu TH7B

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu TH7B

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:36
Trường đấu TH7B

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu TH7B

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu TH7B

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu TH7B

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu TH7B

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu TH7B

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu TH7B

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu TH7B

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:28
Trường đấu TH7B

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu TH7B

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu TH7B

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:17:14
Trường đấu TH7B

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu TH7B

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu TH7B

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:09
Trường đấu TH7B

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu TH7B

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:09
Trường đấu TH7B